Kancelaria Radców Prawnych „Consulta” M. J. Kudła s.c. oddział w Bydgoszczy nawiąże współpracę ze studentem / studentką prawa

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Wymagania:

– student III – V roku prawa lub osoba, która zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską;

– znajomość prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i administracyjnego;

– umiejętność pracy samodzielnej;

– mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

– stałą współpracę;

– możliwość rozwoju zawodowego w ramach wewnętrznej ścieżki kariery;

– wsparcie merytoryczne doświadczonych radców prawnych;

– wyrozumiałe podejście do czasu wolnego poświęconego na szkolenia i naukę.

Zakres obowiązków:

– analiza i rekomendowanie rozwiązania problemów prawnych Klientów Kancelarii;

– opracowywanie pism procesowych i opinii prawnych;

– koordynacja obiegu dokumentów.

CV wraz z informacją o warunkach finansowych oraz określeniem dyspozycyjności i klauzulą „Wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie przez Ka­n­ce­­la­­rię Radców Prawnych CONSULTA M. J. Kudła s.c. z siedzibą w Koninie mo­­ich da­­nych oso­­bo­­wych, za­­wa­r­tych w prze­­sła­­nej apli­­ka­­cji dla po­­trzeb nie­­zbę­d­nych do re­­a­li­­za­­cji pro­­ce­­su re­­kru­­ta­­cji oraz oświa­d­czam, że mam wie­­dzę o przy­­słu­­gu­­ją­­cym mi pra­­wie do­­stę­­pu do tre­­­ści swo­­ich da­­nych oraz pra­­wie ich spro­­sto­­wa­­nia, usu­­nię­­cia lub ogra­­ni­­cze­­nia prze­­twa­­rza­­nia, pra­­wo do wnie­­sie­­nia sprze­­ci­­wu wo­­bec prze­­twa­­rza­­nia, a ta­k­że pra­­wo do prze­­no­­sze­­nia da­­nych, jak też wnie­­sie­­nia ska­r­gi do Urzę­­du Och­ro­­ny Da­­nych Oso­­bo­­wy­­ch” prosimy przesłać na adres: a-hopfinger@kancelaria-consulta.pl

Informujemy, że nie jesteśmy zainteresowani ofertami zdalnej współpracy. Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.