Jesteśmy ekspertami w zakresie prawa gospodarczego. Doradzamy nowo powstałym biznesom oraz przedsiębiorcom z wieloletnią tradycją. Przykładamy szczególną wagę do poznania specyfiki działalności naszych Klientów. Świadczymy usługi prawne również na rzecz osób fizycznych.
Wiemy, jak ważny jest stały kontakt i łatwy dostęp do informacji na temat powierzonych nam spraw i pełna bezpośrednia kontrola przebiegu postępowań. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów stworzyliśmy możliwość tego dostępu także za pośrednictwem Internetu w panelu Strefa Klienta. Działamy szybko i skutecznie. Nasza pomoc gwarantuje bezpieczeństwo i komfort, a Klientom zapewniamy szybki dostęp do specjalistycznej wiedzy.
Występujemy również w roli mediatorów, wspierając Klientów w procesie ugodowego rozwiązywania sporów.
 

Prowadzimy stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą uczestnicząc:

bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych – świadczymy pomoc prawną w zakresie obsługi prawnej firm, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • doradztwa prawnego przy sporządzaniu i zawieraniu umów,
 • analizy stanu prawnego transakcji i realizowanych projektów,
 • zabezpieczenia i dochodzenia należności, zastępstwa procesowego przed sądami, organami administracji i w egzekucji

tworzeniu nowych i restrukturyzacji istniejących podmiotów gospodarczych– jako doradcy prawni,  wspieramy proces zakładania i przekształceń firm osobowych jak i spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń,

Sporządzamy projekty niezbędnych dokumentów w tym umów, dokumentów rejestrowych i korporacyjnych, a w zakresie prawa pracy, układów zbiorowych pracy i regulaminów.

Świadczymy usługi dla osób fizycznych w zakresie:

 • prawa cywilnego – sprawy o zapłatę w tym wynikające z utraty lub zniszczenie mienia, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, doradztwo w zakresie praw i obowiązków  umownych (np. sprzedaż, najem, zlecenie, umowa o dzieło itp.), sprawy o naruszenie dóbr osobistych i inne
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego – rozwody i separacje, postępowanie o alimenty, postępowanie o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, postępowanie o podział majątku dorobkowego małżonków,
 • prawa spadkowego – postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie o dział spadku, postępowanie o zachowek, inne sprawy spadkowe.
 • sądowej windykacji wierzytelności i rzeczy – egzekwowanie należności pieniężnych i niepieniężnych, postępowanie o wydanie rzeczy.
 • prawa nieruchomości – postępowania o zniesienie współwłasności, postępowania o ustanowienie i zniesienie służebności, postępowania o stwierdzenie zasiedzenia,  doradztwo w zakresie zawierania umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, analiza stanu prawnego nieruchomości.

Mediacja to jeden ze sposobów pomocy prawnej w rozwiązywaniu sporów, w którym mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej.

W celu skorzystania z usług mediatora należy w konkretnej sprawie, złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Na tej podstawie zawierana jest umowa o mediację, w której strony określają przedmiot sporu oraz osobę mediatora.  Mediacja zostaje wszczęta tylko za obopólną zgodą zainteresowanych osób.

Mediator (najczęściej Radca Prawny),  jest wskazywany przez Kancelarię lub przez strony i ustala, w razie potrzeby z Kancelarią, techniczne warunki korzystania z jej pomieszczeń. Mediator jest pośrednikiem między stronami konfliktu.

rola mediatora:

 • informowanie stron o warunkach i przebiegu mediacji oraz wyjaśnianiu wszystkich niejasności w zakresie prowadzonych negocjacji,
 • dbanie o dobrą atmosferę i pomoc w ustaleniu wspólnych reguł postępowania podczas rozmów,
 • dążenie do zrozumienia konfliktu i rzeczywistych interesów stron sporu oraz działanie w interesie wszystkich uczestników postępowania.

Koszt udziału w mediacji jest ustalany przez strony wraz z mediatorem podczas pierwszego spotkania. Cena pojedynczego spotkania różni się w zależności od rodzaju sprawy i miejsca prowadzenia mediacji i jest uzgadniana na ogół w granicach od 100 do 300 zł za godzinę netto.