Gwarancje wykonania umowy

Co to jest gwarancja?

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. Brak tego rodzaju oświadczenia to brak gwarancji w rozumieniu przytoczonego przepisu prawa cywilnego. Tym samym należy wiedzieć, że nie ma obowiązku udzielania kupującemu gwarancji ani przez producenta, ani sprzedawcę.

Czy z umowy można się wycofać?

Jeżeli, podpisując umowę, nie potrafimy zachować ostrożności, to często potem zastanawiamy się jak z takiej umowy się wycofać. Powinniśmy jednak wiedzieć, że co do zasady prawo przyjmuje regułę nierozwiązywalności umów i dlatego możliwości wycofania się z umowy występują tylko w szczególnych przypadkach.  Lepiej zatem wiedzieć o tych możliwościach przed zawarciem umowy i przemyśleć, czy w tej konkretnej sytuacji mamy możliwość wycofania się z umowy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza z umowy, czy z czynu zabronionego?

Ryzyko odpowiedzialności za niewykonanie umowy jest jedną z zasadniczych gwarancji jej wykonania. Można by zatem rzec, że strach przed odpowiedzialnością, mobilizuje druga stronę do realizacji przyjętego na siebie zobowiązania. Jaka to może być odpowiedzialność odszkodowawcza, poza ryzykiem zapłaty kary umownej, o której pisałem odrębnie? Odpowiedzialność należy wiązać z naruszeniem kontraktu i wówczas można ją nazywać odpowiedzialnością kontraktową. Odpowiedzialność też jest wiązana z popełnieniem czynu niedozwolonego (tzw. deliktu) i wówczas mówimy o odpowiedzialności deliktowej.